ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന് നല്‍കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമം
 
വീഡിയോ പേജ് സന്ദര്‍ഷിക്കുന്നതിന്

നാം മലസ്സിലാക്കിയ വിഷയങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ അറിവുകളും നാം സൂക്ഷിച്ച ഫയലുകളും സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടും വിധം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്  വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് ഇവിടെ,

Views: 5527 | Added by: defaultNick | Date: 2012-09-27